PREVODITELJSKI CENTAR


10000 ZAGREB, AMRUŠEVA 19/II, tel. 4922 730; 4810 397; telefaks 4817 658
prevoditeljski-centar@zg.t-com.hr

CJENIK

Cijene se primjenjuju od 1.1.2006.

+PDV

I. Prevođenje stručnih tekstova
Cijena
1. Prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik - jedna autorska kartica 80,00 kn
2. Prijevod s hrvatskog jezika na strane jezike 120,00 kn
3. Prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik 200,00 kn
4. Pisani i usmeni prijevod s arapskog, japanskog, kineskog i grčkog i prijevod na te jezike 300 % više
5. Prijevod s bugarskog, estonskog, danskog, litavskog, nizozemskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog, slovačkog, španjolskog, švedskog,turskog i ukrajinskog i prijevod na te jezike - jedna autorska kartica 50 % više
6. Prijevod iz rukopisa 20-100 % više
7. Prijevod videozapisa - jedna autorska kartica 100 % više
8. Pisanje teksta različitim pismima 20-40 % više
9. Prijevod s ovjerom sudskog tumača sa stranog jezika 130 kn
10. Prijevod s ovjerom sudskog tumača na strani jezik 160 kn

II. Konsekutivno i konferencijsko (simultano) prevođenje
Cijena
1 sat konsekutivnog prevođenja 300,00 kn
1 sat konferencijskog prevođenja 400,00 kn
1 dan konferencijskog prevođenja izvan sjedišta računa se najmanje 8 sati  

III. Lektura
Cijena
a) Lektura teksta na stranom jeziku
• jedna autorska kartica
64,00 kn
b) Lektura hrvatskog teksta
• jedna autorska kartica
44,00 kn

IV. Posebne usluge
Cijena
Tekstovi s posebnom tehničkom obradbom (skeniranje, rad u PowerPointu, Excelu, rad sa slikama, nacrtima, tablicama...) prema dogovoru

TISKARSKA KOREKTURA
Cijena
• jedna kartica 20% od cijene prijevoda

Napomena:
Prijevodi se pišu računalom i dostavljaju naručiteljima u jednom primjerku na papiru, telefaksom ili elektroničkom poštom.

  • Prijevodi zakona, propisa i standarda obračunavaju se 30 posto više.
  • Cijene za posebno zahtjevne prijevode utvrđuju se neposrednim dogovorom.
  • Uvjeti za obavljanje prevoditeljskih usluga, način izračuna opsega prijevoda (broj prevedenih kartica), pristojbe za žurne i vrlo žurne prijevode i ostale obavijesti dani su zasebno i sastavni su dio ovog Cjenika.

Plaćanje po predračunu!!


U V J E T I
ZA OBAVLJANJE PREVODITELJSKIH USLUGA

Obveze su naručitelja:
a) da prevoditelju po mogućnosti stavi na raspolaganje pomoćnu literaturu na jeziku na koji treba prevesti naručeni tekst
b) da odredi svog stručnjaka za savjete ili izbor posebnih željenih termina
c) ako naručitelj ne pruži pomoć iz točaka a) i b), prevoditelj će upotrijebiti termine iz literature koju posjeduje Prevoditeljski centar
d) za konsekutivno prevođenje naručitelj mora obavijestiti prevoditelja o materiji koja će biti predmet razgovora i po mogućnosti mu staviti na raspolaganje potrebne tekstove, a za simultano prevođenje staviti mu na raspolaganje nacrt teksta koji će prevoditi.
 

OBRAČUN PRIJEVODA

Izračun opsega:
  1. Pisani prijevodi obračunavaju se prema broju autorskih kartica. Autorsku karticu čini 1450 slovnih mjesta (characters with spaces). Ukupan broj slovnih mjesta (dobiven računalom) podijeli se s 1450 i tako se dobije broj autorskih kartica za obračun.
  2. Najmanja obračunska jedinica je jedna kartica. Primjerice, ako naručitelj pošalje na prijevod samo jednu stranicu teksta na kojoj je 13 redaka, obračunat će se kao da je puna kartica. Ako je naručeno više stranica prijevoda, ukupan broj slovnih mjesta (characters with spaces) podijeli se s 1450 i postupa se kao pod točkom 1.
  3. Prijevodi se dostavljaju naručiteljima u jednom primjerku ili na disketi.
  4. Za konsekutivno i konferencijsko prevođenje računa se vrijeme provedeno kod naručitelja od trenutka javljanja do svršetka pregovora (konferencije) bez obzira na to koliko je vremena prevoditelj stvarno prevodio. Za jedan dan konsekutivnog ili konferencijskog prevođenja izvan prevoditeljeva prebivališta zaračunava se najmanje osam sati. Naručitelj osim toga mora podmiriti putni trošak te troškove smještaja i prehrane.

 
ROKOVI
Prijevodi sa stranih jezika na hrvatski

Do šest kartica prijevoda na dan obračunava se prema pristojbi navedenoj u Cjeniku. Ako za dovršetak prijevoda do zadanog roka treba povećati dnevnu normu na sedam ili osam kartica, primjenjuje se žurna pristojba koja je za 50 posto viša od uobičajene, a ako naručitelj traži da se prevede devet ili više kartica na dan, zaračunava se veoma žurna pristojba koja je za 100 posto viša od one navedene u Cjeniku. U tim se primjerima sve kartice obračunavaju prema žurnoj, odnosno veoma žurnoj pristojbi, a ne samo one koje su prevedene iznad dnevne norme.

Prijevodi na strane jezike i s jednog stranog jezika na drugi strani jezik

Do četiri kartice prijevoda na dan zaračunava se pristojba navedena u Cjeniku; ako se prevede pet ili šest kartica na dan, cijena se povisuje za 50 posto; ako naručitelj traži da se prevede sedam ili više kartica na dan, cijena se povisuje za 100 posto.

Svaki prijevod sa stranog jezika i na strani jezik koji treba biti dovršen istog dana ili prvog dana nakon primitka izvornika smatra se veoma žurnim prijevodom, bez obzira na opseg.

U rok prijevoda ne uračunava se dan primitka teksta za prevođenje i dan dostave prijevoda te dani tjednog odmora (vikendi i blagdani).
 

LEKTURA

Dnevna je norma za lekturu hrvatskih tekstova 12 kartica. Ako naručitelj traži da se lektorira od 13 do 18 kartica na dan, cijena se povisuje za 50 posto, a za lekturu više od 18 kartica na dan cijena je veća 100 posto.
Dnevna norma za lekturu tekstova na stranim jezicima iznosi osam kartica na dan. Za lekturu od devet do 12 kartica na dan zaračunava se žurna pristojba, a za lekturu 13 i više kartica na dan veoma žurna pristojba (100 posto viša cijena).
 

VAŽNA NAPOMENA

Za sve prijevode namijenjene tisku Prevoditeljski centar preporučuje jezičnu lekturu. Izdavačke kuće angažiraju lektora za objavljivanje književnih djela hrvatskih pisaca, a novinsko-izdavačke kuće daju na lekturu tekstove novinara, pa zato treba lektorirati i prijevode tehničkih, znanstvenih i ostalih stručnih tekstova koji će se tiskati.

Za prigovore na nelektorirane tekstove objavljene u tisku ili u sredstvima javnog priopćavanja Prevoditeljski centar ne može preuzeti odgovornost.

Prevoditeljski centar jamči čuvanje službene i poslovne tajne u dostavljenim izvornicima, u usmenim i pisanim prijevodima te za točnost prijevoda. Usluge koje ovdje nisu navedene obračunavaju se prema dogovoru.


 
 
 

Copyright (c) 2010 Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja. Sva prava pridržana.